بازی کارتی و بلوفی کودتا | Coup

55,000تومان 41,250تومان


تخفیف: 25%

آینده ای نه چندان دور: یک طبقه اشرافیِ جدید، متشکل از مدیران عامل چند ملیتی سودجو، حکومت را در دست گرفته است.آزمندی آن ها و تسلط بی چون و چرای شان بر اقتصاد، زندگی مردم بجز عده ای اندک از دم کلفت ها را در فقر و ناامیدی فرو برده است.
امّا از دلِ توده‌هاي مردُمِ تحتِ‌فشار، يک گروه پارتيزانيِ زيرزميني با هدفِ براَندازيِ حُکّامِ فاسد، قد علم کرده‌است. تلاش‌هاي مُتهوّرانه‌ي اين شورشيان، باعثِ به‌وجود آمدنِ دودَستگي، نفاق و ضعف در مجامعِ حکومتيِ امپراتوريِ جديد شده و اين حکومتِ فاسد را در آستانه‌ي فروپاشي قرار داده‌است.
امّا اين اغتشاشات، براي شما، به‌عنوانِ يکي‌از اعضاي بلندمرتبه‌ي دولت، فرصتي است مُغتنم تا با ايجادِ انحراف، تطميع و فريب‌کاري، راهِ خود را به‌سوي قدرت مُطلق، باز کنيد! براي تحقّقِ اين هدف، بايد نفوذِ رُقباي خود را از بين بُرده و آن‌ها را به ناکجاآباد، تبعيد کنيد!
در اين روزگارِ مُلتهب، تنها يکي‌از شما مي‌تواند دوام بياورد..

در انبار موجود نمی باشد